Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Kamis, 14 November 2013

Babasan Jeung Paribasa

15 komentar
Babasan Jeung Paribasa

2.2.  Babasan

Definisi

            Babasan nya éta ungkara basa winangun kecap kantetan atawa frasa, anu susunanna geus matok sarta ngandung harti injeuman.
  
Jenis-j enis Babasan

2.2.1. Babasan wangun kantetan
            Babasan wangun kantetan, nya éta babasan anu diwangun ku dua kcap atawa leuwih anu ngandung harti injeuman.

Ciri ciri babasan wangun kantetan
            a. diwangun ku dua kecap atawa leuwih / mangrupa  kecap kantetan,
            b. unsur-unsurna dalit/raket teu bisa diselapan ku unsur sejen.
                 Conto:  gede hulu     =   teu bisa jadi …. Gede  jeung hulu 
                                                                                   gede  huluna
                                                                                   gede ka hulu
                 sabab, lamun diselapan ku unsur sejen bakal ngarobah makna babasan.
           c. mibanda harti imajinatif atawa harti teu sabenerna.

Conto Wangun babasan
            a. gede hulu               = sombong,/  adigung / asa pang hebetna
            b. akal koja                = kapinteran dipake nipu batur
            c. kurung batok          tara indit-inditan
            d. ipis biwir                babari ceurik
            e. hejo tihang              pundah pindah tempat pagawean
            f.  panas barang           sirik ku kaayaan batur
            g. atah anjang             = langka silih anjangan
            h. amis budi                = hade paroman
conto dina wangun kalimah:
            a. Budak anu gede hulu mah teu dipikaresp ku batur.
            b. Abongna kurung batok, karek ulin nepi ka Taman Topi oge geus bingun pikeun balik.  

2.2.2. Babasan Wangun Frasa
            Babasan wangun frasa nya éta babasan anu diwangun ku dua kecap atawa leuwih anu hubungan antar unsur-unsurna ranggang teu dalit, sarta ngandung harti injeuman.
Conto : 
            a. ngarah sahuap sakopeun          =    usaha leuleutikan pikeun nyumponan
                                                                       pangabutuh saharitaeun.
            b.   bur beureum bur hideung       =    hirup senang taya kakurangan.
            c.   aki-aki tujuh mulud                =    geus kolot pisan
            d.  bali geusan ngajadi                 =    lemah cai kalahiran
            e.  dug hulu pet nyawa               usaha satekah polah
            f.  hutang salaput hulu                hutang kaditu kadieu
            g.  kandel kulit beungeut            jalma euweuh ka era
            h.  murag bulu bitis                     teu betah cicing di imah
Conto dina wangun kalimah:
            .1.   Dewi mah kandel kulit beungeut bobogohan jeung nu boga salaki.
 2.   Sinta mah keur meujeuhna murag bulu bitis tara aya wae di imah.


2.2.3.    Babasan Wangun Rundayan
            Babasan wangun rundayan, nya éta babasan anu ngaliwatan proses ngararangkenan, boh binaraung jeung ngarajek,  ngantetkeun boh heunteu, sarta ngandung harti injeuman.
Conto :
            a. disakompetdaunkeun                disaruakeun jeung kasalahan batur
            b. dibejerbeaskeun                       = dibejakeun sabenerna
            c.  geutas harupateun                    gancang napsu
            d.  dibabuklalaykeun                     dibabuk ka kenca katuhu
            e.  ngabuntut bangkong                 teu puguh tuluyna
            f.  paanteur-anteur julang              silih anteurkeun
            g.  buntut kasiran                          medit
            h.  ngadaun ngora                         kaayaan jadi rame
Conto dina wangun kalimah:
            1.  Koruptor téh ngabejerbeaskeun kalakuanana di persidangan.
            2.   Pa Memed mah katelah buntut kasiran, sok sanajan geus jadi kapala oge.
                          
2.3.   Paribasa
            Paribasa nya éta ungkara basa anu diwangun ku dua frasa atawa leuwih anu eusina manrope luang jeung papagon hirup di masarakat, sarta ngandung harti injeuman.
            Paribasa sunda dibagi tilu golongan, nya éta (1) paribasa wawaran luang, (2) paribasa pangjurung laku lampah hade, (3) paribasa panyaram lampah salah.

2.3.1.  Paribasa Wawaran Luang
            Paribasa wawaran luang mangrupa  paribasa anu eusina ngebrehkeun pangalaman di masarakat anu geus lumrah sarta jadi bahan picontoeun/babandingan hirup.
Conto : 
            a.  adat kakurung ku iga                 kabiasaan anu hese dipiceunna
            b.  buruk buruk papan jati              goreng-goreng oge dulur sorangan moal
                                                                       ngantep lamun meunang kasusah
            c.  awewe dulang tinande              =   istri mah kudu nurut kasalaki
            d.  deukeut-deukeut anak taleus    =   deukeut tapi euweuh nu nyahoeun
            e.   dihin pinasti anyar pinanggih  =   takdir tos ditangtukeun ku Alloh
            f.    gede gunung pananggeuhan    =   boga andelan dulur beunghar
a.       halodo sataun lantis ku hujan sapoe  = kahadean anu mangtaun-taun leungit ku sakali kagorengan
g.  kawas bueuk meunang mabuk   = ngeluk taya tangan pangawasa
h. katempuhan buntut maung = batur anu boga dosana, urang anu    katempuhanana
2.3.2.   Paribasa Pangjurung Lakulampah Hade    
            Nya éta paribasa anu eusina ngebrehkeun hiji hal nu dipigawe atawa mangrupa  nasehat.
Conto :
a. kudu nete taraje nincak hambalan              = kudu puguh tahapanana lamun migawe
                                                                           pagawean
b. kudu bisa ngeureut neundeun saeuitik
    mahi loba nyesa                                          kudu apik dina nyekel harta benda
                                                                            supaya boga bekel
c. kodu bodo alewoh                                       lamun  teu nyaho kudu daek tatanya
d. kudu hade gogog, hade tagog                     sopan santun, hade tatakrama
e. kudu ka cai jadi saleuwi, kadarat jadi
    salogajk                                                       sauyunan silih pihapekeun
f. kudu leuleus jeujeur liat tali                        = kudu loba tinimbangan
g. landung kandungan laer aisan                    = kudu gede tinimbangan
h. kudu loba luang jeung daluang                   = loba pangalaman jeung pangaweruhna

2.3.3.  Paribasa Panyram lampah salah
            Nya éta paribasa anu eusina mangrupa panyaram pikeun ngalakukeun hiji hal anu matak ngarugikeun.
Conto :
a.ulah agul ku payung butu                   = ulah agul ku turunan
b. ulah adean ku kuda beureum             = ulah ginding ku pakean meunang nginjeum
c.ulah biwir nyiru robengeun                 = resep nyaritakeun kagorengan batur
d.ulah bodo kawas kebo                         = bodo kacida
e. ulah dagang oncom rancatan emas     = ngalakukeun hiji hal nu teu saimbang
f. ulah kokoro manggih mulud                = sarakah makmak mekmek
g. ulah siga lauk buruk milu mijah          = marok marokeun maneh

h.ulah meumpeun carang ku ayakan       = api- api teu nyaho padahal nyaho

15 komentar:

 1. Makasih banyak gan, sangat membantu

  BalasHapus
 2. Urang awak finansial luhur, urang méré kaluar injeuman ka individu di seluruh dunya, anjeun di moment ngalaman finansial di kamampuhan? Ulah anjeun kudu injeuman a? Ulah anjeun hayang ngadegkeun on Anjeun sorangan, lamun jawaban Anjeun enya ka luhur mangka anjeun ngan undak jauh ti overcoming maranéhanana hitches finansial?

  Urang méré kaluar gajian pribadi jeung bisnis individu jeung organisasi, jasa ieu bisa manteng liwat hiji periode nu ditangtukeun waktu mimitian antara periode nu ditangtukeun jeung lima taun jeung laju dipikaresep maximum 3%.

  Bageur nawaran reureuh di kontak email di handap pikeun lamun museurkeun.

  freedomfinance231@gmail.com

  Anjeun Sinareng hormat,
  Glyn Jones.

  BalasHapus
 3. Urang awak finansial luhur, urang méré kaluar injeuman ka individu di seluruh dunya, anjeun di moment ngalaman finansial di kamampuhan? Ulah anjeun kudu injeuman a? Ulah anjeun hayang ngadegkeun on Anjeun sorangan, lamun jawaban Anjeun enya ka luhur mangka anjeun ngan undak jauh ti overcoming maranéhanana hitches finansial?

  Urang méré kaluar gajian pribadi jeung bisnis individu jeung organisasi, jasa ieu bisa manteng liwat hiji periode nu ditangtukeun waktu mimitian antara periode nu ditangtukeun jeung lima taun jeung laju dipikaresep maximum 3%.

  Bageur nawaran reureuh di kontak email di handap pikeun lamun museurkeun.

  freedomfinance231@gmail.com

  Anjeun Sinareng hormat,
  Glyn Jones.

  BalasHapus
 4. Urang awak finansial luhur, urang méré kaluar injeuman ka individu di seluruh dunya, anjeun di moment ngalaman finansial di kamampuhan? Ulah anjeun kudu injeuman a? Ulah anjeun hayang ngadegkeun on Anjeun sorangan, lamun jawaban Anjeun enya ka luhur mangka anjeun ngan undak jauh ti overcoming maranéhanana hitches finansial?

  Urang méré kaluar gajian pribadi jeung bisnis individu jeung organisasi, jasa ieu bisa manteng liwat hiji periode nu ditangtukeun waktu mimitian antara periode nu ditangtukeun jeung lima taun jeung laju dipikaresep maximum 3%.

  Bageur nawaran reureuh di kontak email di handap pikeun lamun museurkeun.

  freedomfinance231@gmail.com

  Anjeun Sinareng hormat,
  Glyn Jones.

  BalasHapus
 5. Urang awak finansial luhur, urang méré kaluar injeuman ka individu di seluruh dunya, anjeun di moment ngalaman finansial di kamampuhan? Ulah anjeun kudu injeuman a? Ulah anjeun hayang ngadegkeun on Anjeun sorangan, lamun jawaban Anjeun enya ka luhur mangka anjeun ngan undak jauh ti overcoming maranéhanana hitches finansial?

  Urang méré kaluar gajian pribadi jeung bisnis individu jeung organisasi, jasa ieu bisa manteng liwat hiji periode nu ditangtukeun waktu mimitian antara periode nu ditangtukeun jeung lima taun jeung laju dipikaresep maximum 3%.

  Bageur nawaran reureuh di kontak email di handap pikeun lamun museurkeun.

  freedomfinance231@gmail.com

  Anjeun Sinareng hormat,
  Glyn Jones.

  BalasHapus
 6. Urang awak finansial luhur, urang méré kaluar injeuman ka individu di seluruh dunya, anjeun di moment ngalaman finansial di kamampuhan? Ulah anjeun kudu injeuman a? Ulah anjeun hayang ngadegkeun on Anjeun sorangan, lamun jawaban Anjeun enya ka luhur mangka anjeun ngan undak jauh ti overcoming maranéhanana hitches finansial?

  Urang méré kaluar gajian pribadi jeung bisnis individu jeung organisasi, jasa ieu bisa manteng liwat hiji periode nu ditangtukeun waktu mimitian antara periode nu ditangtukeun jeung lima taun jeung laju dipikaresep maximum 3%.

  Bageur nawaran reureuh di kontak email di handap pikeun lamun museurkeun.

  freedomfinance231@gmail.com

  Anjeun Sinareng hormat,
  Glyn Jones.

  BalasHapus
 7. Urang awak finansial luhur, urang méré kaluar injeuman ka individu di seluruh dunya, anjeun di moment ngalaman finansial di kamampuhan? Ulah anjeun kudu injeuman a? Ulah anjeun hayang ngadegkeun on Anjeun sorangan, lamun jawaban Anjeun enya ka luhur mangka anjeun ngan undak jauh ti overcoming maranéhanana hitches finansial?

  Urang méré kaluar gajian pribadi jeung bisnis individu jeung organisasi, jasa ieu bisa manteng liwat hiji periode nu ditangtukeun waktu mimitian antara periode nu ditangtukeun jeung lima taun jeung laju dipikaresep maximum 3%.

  Bageur nawaran reureuh di kontak email di handap pikeun lamun museurkeun.

  freedomfinance231@gmail.com

  Anjeun Sinareng hormat,
  Glyn Jones.

  BalasHapus
 8. Hello My Dear,
  i am David Cruz ti Los Angele di Amérika Nagara Amérika keur testifying hiji pausahaan nu geus rarasaan manusa jeung Allah fearing jalma, anu i papanggih di yahoo jawaban di teu kurang ti 48 jam, i ieu néangan hiji pausahaan injeuman swasta mana i bisa meunangkeun injeuman kira-kira 590,000us dollar .so i nempo batur testifying keur pausahaan nu méré nya hiji injeuman kira-kira 590,000us dollar dina 24 jam bank 'Saterusna i kontak pausahaan sabab i teu percaya kasaksian, jadi i saukur ngomong hayu atuh coba lamun pausahaan bisa mantuan kaluar ti masalah finansial mah, Bapak Smith Alexanda mail kuring jeung manéhna i kudu ngeusian formulir nu ngirim ka kuring nu bakal ngaktifkeun eta lumangsungna dina injeuman geura jeung i teu jeung i nuturkeun sadaya prosés jeung maranéhanana méré kuring, jadi reuwas greatest mah injeuman ieu transfer ka akun bank mah teu kurang ti 24 jam. Kuring henteu weruh jenis masalah finansial yén anjeun ngabogaan atawa anjeun boga impian ngabogaan imah anjeun sorangan. ieu pausahaan anu bisa nyieun ngimpi anjeun datang bener surélék eta ayeuna jam (smithloanfirm2016@gmail.com) jeung anjeun bakal bagja salaku i Kami ayeuna
  hatur nuhun

  BalasHapus
 9. Perhatian, perhatian, perhatian !!!!
  di Allah urang dipercanten
  lamun anjeun aya di merlukeun injeuman a
  ngabagéakeun ka grup masarakat Muslim (Islam harta injeuman)
  Urang nawarkeun sagala rupa gajian jasa, aman jeung unsecured minuhan tungtutan luhur dana jeung finansial diperlukeun ku masarakat umum. Di handap injeuman jeung laju dipikaresep 2% anu teu bisa ngaleuwihan periode 20 taun periode repayment.

  Naha anjeun kudu injeuman atawa pembiayaan pikeun alesan nu mana wae, saperti:

  > Personal injeuman, ékspansi Bisnis,
  > Pikeun bubuka bisnis, atikan,
  > Debt konsolidasi,
  > Bantuan finansial
  > E.t.c. injeuman Kaséhatan

  Contact us ayeuna via email: islamicloantreasure@gmail.com

  BalasHapus
 10. ATTN

  Dupi anjeun di mana wae masalah finansial? Kudu injeuman keur hutang
  konsolidasi, konstruksi, gajian real estate, refinancing pribadi
  atawa duit darurat dipake bisnis? Dupi anjeun a man bisnis atawa awewe
  ngarencanakeun rék dilegakeun bisnis anak, urang nawarkeun gajian sakabeh rupa. li
  kabetot, kontak urang ayeuna ku e-mail:
  beverlyloancompany2@gmail.com

  Injeuman tawarkeun @ 3% Contact us ayeuna

  1.Your ngaran Full
  2.Country
  alamat 3.home
  4.Date lahir
  5.Sex
  6.Your pagawéan:
  7.Your kartu identitas valid:
  8.Telephone
  9.Your Company alamat E-mail / alamat e-mail Personal.
  10. Nu ongkos tina gajian ieu.
  11. durasi The.

  nulis ka urang di: beverlyloancompany2@gmail.com
  Sir.Thomas Jefferson
  CEO / Thomas Jefferson injeuman teguh

  BalasHapus
 11. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  BORROWERS APPLICATION DETAILS


  1. Name Of Applicant in Full:……..
  2. Telephone Numbers:……….
  3. Address and Location:…….
  4. Amount in request………..
  5. Repayment Period:………..
  6. Purpose Of Loan………….
  7. country…………………
  8. phone…………………..
  9. occupation………………
  10.age/sex…………………
  11.Monthly Income…………..
  12.Email……………..

  Regards.
  Managements
  Email Kindly Contact: urgentloan22@gmail.com

  BalasHapus
 12. maneh kudu injeuman ka mupus hutang Anjeun / tagihan, atawa ngamimitian nepi usaha? Saterusna mertimbangkeun masalah finansial Anjeun leuwih. Dina iklim ékonomi dinten ieu, manggihan sumber waragad dipercaya bisa frustrating jeung pinuh ku disappointments, tapi jeung rencana repayment injeuman canggih urang, dulur seuri imah. Cincinnati Financial Corporation nyadiakeun pembiayaan pikeun énergi alternatif, proyék real estate komérsial jeung pembiayaan pribadi; sahingga, nyusun injeuman a jeung urang téh basajan jeung lugas, merenah jeung gancang. Urang bisa mere Anjeun hiji saharita 'dina prinsip' kaputusan urang nimu Anjeun sababaraha ongkos injeuman pribadi paling kalapa sadia. Urang Tawarkeun layanan injeuman dijamin tina jumlah nu mana wae nu jeung bagian mana wae di dunya pikeun (individu, pausahaan, Realtors jeung awak perusahaan) di laju dipikaresep luhung urang 3%. tim urang ahli injeuman kahiji listens sasuai klien urang jeung saterusna nyadiakeun poto eta sareng leyuran injeuman pangalusna. Urang Tawarkeun gajian mimitian ti $ 100,000.00 Min. ka $ 900,000,000.00 Max. laju dipikaresep di 3% per taunan, gajian pikeun ngamekarkeun ékspansi bisnis Anjeun. Urang Certified, dipercaya, bisa dipercaya, efisien, Fast jeung dinamis. jeung ko-beroperasi financier keur real estate jeung nu rupa pembiayaan bisnis, urang méré kaluar injeuman jangka panjang pikeun 5yrs ka 30 taun maximum. Mangga lamun anjeun aya kabetot dina tawaran finansial urang, ulah ragu pikeun kontak urang di: (cincinnatifc@hotmail.com) pikeun inpo nu leuwih lengkep hatur nuhun

  BalasHapus
 13. ATTN

  Dupi anjeun di mana wae kasusah finansial? Anjeun butuh injeuman keur hutang
  konsolidasi, konstruksi, gajian real estate, refinancing pribadi
  atawa duit darurat dipake bisnis? Dupi anjeun a man bisnis atawa awewe
  perencanaan rék dilegakeun Anjeun bisnis, urang nawarkeun gajian sakabeh rupa. upami
  kabetot, mangga kontak urang ayeuna ngaliwatan Surélék:
  (Beverlyloancompany2@gmail.com)

  Injeuman tawaran @ 3% Contact us ayeuna,

  1.Your Ngaran Full
  2.Country
  alamat 3.home
  4.Date of Kalahiran
  5.Sex
  6.Your pagawéan:
  7.Your Card Sah id:
  8.Telephone
  9.Your Company Alamat Surélék / Alamat Surélék Personal.
  10. injeuman Jumlah.
  11. Lilana.

  surélék urang di: (beverlyloancompany2@gmail.com)
  Sir.Thomas Jefferson
  CEO / Thomas Jefferson injeuman teguh

  BalasHapus
 14. Halo,

  Anjeun nyanghareupan kasusah financial butuh pitulung finansial? Dupi anjeun gaduh rating kiridit low? Anjeun peryogi bantuan keuangan mayar kaluar hutang anjeun sarta pikeun minuhan kaperluan pribadi anjeun? Tingali euweuh salajengna! Taroskeun ka Ibu Organisasi Investment Uni sarta nyieun solusi ahir keur masalah finansial Anjeun. Urang masihan gajian dijieun dina laju dipikaresep pisan low, urang bisa ngabantu anjeun kalawan pinjaman a. ngahubungan kami ku email on trustloan88@gmail.com atanapi whatsapp kami on +2347064227471

  BalasHapus